ข่าวและประกาศ

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม MOODLE 2.7+

 
narong
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม MOODLE 2.7+
โดย ครูณรงค์ นันทวิจิตร - Tuesday, 15 September 2015, 4:27PM
 

ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2558 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม MOODLE 2.7+ ให้กับครูทุกกลุ่มสาระฯ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดระบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของบุคลากรครู ... โดยให้ครูสามารถสร้างห้องเรียนเสมือนจริงจากโปรแกรม LMS ที่มีสถาบันการศึกษาทั่วโลกใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์ ผศ. ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ จากภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และ อาจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา  ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


จึงถือเป็นโอกาสดีของครูรุ่นใหม่ที่จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนเสมือนจริงต่อไป ซึ่งจะส่งผลถึงนักเรียนให้สามารถเข้าเรียนทบทวนจากเนื้อหารสาระซึ่งครูผู้สอนจัดสร้างไว้ได้