ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการออกแบบอย่างถูกวิธี  การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นชิ้นงาน

โดยใช้ทักษะเกี่ยวกับการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามกระบวนการเทคโนโลยีออกแบบเพื่อถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิตินำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดเป็นแบบจำลองความคิดและการสร้างสิ่งของเครื่องใช้จากกระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่มด้วยโปรแกรม ProDESKTOP

เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำความรู้ด้านการออกแบบไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงความปลอดภัยเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์  มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์-ว21294.pdfคำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์-ว21294.pdf

 คำอธิบายรายวิชา

รหัส ง21101                                                                       รายวิชา การงานอาชีพพื้นฐาน 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนเวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                                   2 ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวน 1 หน่วยกิจ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

          มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

รหัสตัวชี้วัด ง 3.1

ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
ม.1/2  อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ม.1/3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

     ศึกษาความหมาย ลักษณะสำคัญ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล 
สารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ ชนิดของข้อมูล การจัดการสารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ บทบาท 
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ของ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก และหน่วยเก็บข้อมูล หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ การใช้งานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม

 


ประมวลรายวิชา2.pdfประมวลรายวิชา2.pdf

logo flash

ศึกษาและอธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับของเทคโนโลยี ออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบ และแบบจำลองความคิดของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิด ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การเขียน Action Script โดยใช้โปรแกรม Adobe flash ตามความถนัด ความสนใจ และการรายงานผล


โครงสร้างรายวิชา คอมพิวเตอร์ ม.3 ง23101.pdfโครงสร้างรายวิชา คอมพิวเตอร์ ม.3 ง23101.pdf