เรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม

อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ ออกเสียงคำในภาษาไทย เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆแต่งบทร้อยกรองประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

            อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์ ประเมินค่าเพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนกรอบแนวความคิด ผังความคิด บันทึก  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน พัฒนาความรู้ทางอาชีพ เขียนเรียงความ  เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย  สรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดูและพูด ประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ  พูดโต้แย้ง และพูดโน้มน้าวใจเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน ท่องจำและบทอาขยานที่กำหนด

            มีมารยาทในการสื่อสาร มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู  การพูด และรักษาภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติ มีจิตสาธารณะ  สรุปองค์ความรู้ ข้อคิดจากวรรณกรรมท้องถิ่นแล้วนำมาเขียนแผนผังความคิด นำความรู้ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่น