เรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม

	ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง    สรุปใจความสำคัญ     ระบุเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน  อธิบายคำ  เปรียบเทียบ    ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ    คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด    เขียนสื่อสาร  บรรยาย  เรียงความ  ย่อความ  พูดสรุปใจความสำคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์   เล่าเรื่องย่อ   อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย   การสร้างคำประสม    คำซ้ำ    คำซ้อน    คำพ้อง     คำราชาศัพท์   วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค    สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน    วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา   กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์   การสืบค้นความรู้   การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน  เห็นคุณค่าของภาษาไทย 

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ    เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 

 

       ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง    สรุปใจความสำคัญ     ระบุเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน  อธิบายคำ  เปรียบเทียบ    ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ    คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด    เขียนสื่อสาร  บรรยาย  เรียงความ  ย่อความ  พูดสรุปใจความสำคัญ  พูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์   เล่าเรื่องย่อ   อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย   การสร้างคำประสม    คำซ้ำ    คำซ้อน    คำพ้อง     คำราชาศัพท์   วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค    สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน    วิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 

                โดยใช้กระบวนการทางภาษา   กระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์   การสืบค้นความรู้   การจดบันทึก  ใช้ความสามารถในการคิด  การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกัน  เห็นคุณค่าของภาษาไทย 

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ    เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านเขียนแผนผังความคิดแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากการอ่านฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนบรรยายพรรณนาเรียงความย่อความพูดสรุปใจความสำคัญจากการฟังและการดูวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูได้อย่างมีเหตุผลสร้างคำสมาสวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคฝึกการใช้คำราชาศัพท์สรุปเนื้อหาวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

โดยใช้กระบวนการทางภาษาการสืบค้นความรู้การจดบันทึกใช้ความสามารถในการคิดการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ใช้ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกันเห็นคุณค่าของภาษาไทยนำความรู้ไปในการแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีมารยาทในการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดเห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติรักชาติศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพภาคภูมิใจในภาษาไทยและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ ออกเสียงคำในภาษาไทย เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆแต่งบทร้อยกรองประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้นในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

            อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์ ประเมินค่าเพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนกรอบแนวความคิด ผังความคิด บันทึก  สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน พัฒนาความรู้ทางอาชีพ เขียนเรียงความ  เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย  สรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดูและพูด ประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ  พูดโต้แย้ง และพูดโน้มน้าวใจเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน ท่องจำและบทอาขยานที่กำหนด

            มีมารยาทในการสื่อสาร มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การฟัง การดู  การพูด และรักษาภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติ มีจิตสาธารณะ  สรุปองค์ความรู้ ข้อคิดจากวรรณกรรมท้องถิ่นแล้วนำมาเขียนแผนผังความคิด นำความรู้ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่น