ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงด้วยภาษา น้ำเสียง และกริยาทำทางสุภาพ หลักการอ่านออกเสียงข้อความจับใจความสำคัญ บทสนทนา  บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยชน์ชนิดต่างๆ 


คำอธิบายรายวิชา วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 รหัสวิชา อ23101 เวลา 60 ชั่วโมง เขาใจคําแนะนํา อานออกเสียงขอความ และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/ เขียนสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ สัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงและอาน เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอาน สนทนาและเขียน โตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องตางๆ ใกลตัว สถานการณ เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม ให คําแนะนําอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยายความรูสึกและความคิดเห็น บรรยาย เกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็นตางๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม สรุป ใจความสําคัญ/แกนสาระ เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูขนบธรรมเนียมและประเพณีของ เจาของภาษา เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เปรียบเทียบ และอธิบายความ เหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ และการลําดับคําตามโครงสรางประโยค ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความ เปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร) จาก แหลงการเรียนรูและนําเสนอดวยการพูดและการเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่ เกิดขึ้นในหองเรียน ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม และสรุปความรู/ขอมูลตางๆ จากสื่อ และแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของ โรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น เปนภาษาตางประเทศ มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ- ขาย การศึกษาและอาชีพ สถานที่ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน และ อยูอยางพอเพียง

ใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จำลอง  สถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมทั้งหมดข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่าย ๆ ระบุหัวข้อ ใจความสำคัญ สื่อที่ไม่เป็นความเรียง ป้าย สัญลักษณ์ และที่เป็นความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์
บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั้น ๆ ที่อ่านและฟังในเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ ลมฟ้าอากาศ       ออกเสียงคำ วลี ประโยค บทสนทนา บทอ่านสั้น ๆ ตามหลักการออกเสียง สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลใช้คำขอร้องให้คำแนะนำ แสดงความต้องการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกด้วยการใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสำคัญ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ เข้าใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายความเป็นมาของวันสำคัญ เทศกาล วัฒนธรรมประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จำลอง  สถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมทั้งหมดข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่าย ๆ ระบุหัวข้อ ใจความสำคัญ สื่อที่ไม่เป็นความเรียง ป้าย สัญลักษณ์ และที่เป็นความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์ 
บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั้น ๆ ที่อ่านและฟังในเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ ลมฟ้าอากาศ       ออกเสียงคำ วลี ประโยค บทสนทนา บทอ่านสั้น ๆ ตามหลักการออกเสียง สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลใช้คำขอร้องให้คำแนะนำ แสดงความต้องการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกด้วยการใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสำคัญ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ เข้าใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายความเป็นมาของวันสำคัญ เทศกาล วัฒนธรรมประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนใช้ภาษา น้ำเสียง และท่าทาง สื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น  ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง คำ วลี สำนวนง่ายๆ ประโยค คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ข้อความ ข้อมูล บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความคิดเห็น  ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิต ประจำวัน ท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การทำงาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันสำคัญของชาติ  ศาสนา วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสารใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจงและคำอธิบายง่ายๆอ่านออกเสียงตามหลักการอ่านออกเสียง การเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง การจับใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การเสนอ  การแสดงความต้องการการตอบรับและการปฏิเสธ ให้ความช่วยเหลือการขอและการให้ข้อมูล   การอธิบายเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึก  การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมต่างๆประสบการณ์การวิเคราะห์ข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

             ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการใช้ภาษาน้ำเสียง กริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบการบอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื่องการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  ศึกษาค้นคว้าการรวบรวม การสรุปข้อมูลการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการเขียนการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของโรงเรียน

โดยใช้กระบวนการทางภาษาคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถนำเสนอสื่อสารเห็นคุณค่าและประโยชน์นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตลอดจนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

Learning about types of project work,  how to do English project work, how to search for information from many sources and practice writing a report in English. 
ใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาทสังคม เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จำลอง  สถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมทั้งหมดข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่าย ๆ ระบุหัวข้อ ใจความสำคัญ สื่อที่ไม่เป็นความเรียง ป้าย สัญลักษณ์ และที่เป็นความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า โฆษณา เว็บไซต์
บทสนทนา เพลง นิทาน บทความสั้น ๆ ที่อ่านและฟังในเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ ลมฟ้าอากาศ       ออกเสียงคำ วลี ประโยค บทสนทนา บทอ่านสั้น ๆ ตามหลักการออกเสียง สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลใช้คำขอร้องให้คำแนะนำ แสดงความต้องการ ขอ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ ความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกด้วยการใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูดและเขียนบรรยาย สรุปใจความสำคัญ เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ เข้าใจมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายความเป็นมาของวันสำคัญ เทศกาล วัฒนธรรมประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน