คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา  ส22104               ประวัติศาสตร์                                                รายวิชาประวัติศาสตร์ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

จำนวนเวลา   20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                 1 ชั่วโมง/สัปดาห์                จำนวนหน่วยกิต 0.5หน่วยกิต

               

 

ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะอย่างง่าย ได้แก่ การศึกษาภูมิหลังของผู้ทำหรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุ ช่วงระยะเวลารูปลักษณ์ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเองหรือหลักฐานสมัยอยุธยา ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างการตีความข้อมูล จากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความทางประวัติศาสตร์

ศึกษาวิเคราะห์ที่ตั้งและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย(ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของภูมิเอเชีย  ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออก และแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน

                โดยใช้กระบวนการคิด วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา

                 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

 

 

รหัสตัวชี้วัด         4.1      ม.2/1                                      ส 4.1      ม.2/2

                                4.1      ม.2/3                                     4.2   ม.2/1

                                4.2      ม.2/2

 

 


 


1

     

รหัสวิชา  ส 22101     รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน  3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     จำนวนเวลา  60   ชั่วโมง/ภาคเรียน

3   ชั่วโมง/สัปดาห์           จำนวน   1.5  หน่วยกิต      ศึกษาการการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ในการรวบรวมวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา  เข้าใจความสำคัญต่อการลงทุน  ปัจจัยและปัญหาของการลงทุนการจัดการเงินออมความหมายและความสำคัญและหลักการผลิตสินค้า  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้า  เป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเอง  ต่อครอบครัว  ต่อชุมชนและประเทศชาติ  สถานภาพ  สิทธิ  เสรีภาพ  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  บทบาทสำคัญของสถาบันทางสังคม  ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

        โดยการใช้กระบวน  ค้นคว้า  อภิปรายกลุ่ม  กระบวนการกลุ่ม  และสร้างความตระหนัก  ความรู้  ความเข้าใจ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมุ่งมั่นในการทำงาน

     เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  อยู่อย่างพอเพียง  มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมในการที่จะพัฒนาตน  ท้องถิ่น และประเทศชาติสืบต่อไป


           รหัสตัวชี้วัด               

                               ส  2.1  ม.  2/2     ส  2.1  ม. 2/3      ส  2.1  ม.2/4

                                 ส  3.1  ม.  2/1      ส  3.1  ม. 2/2      ส  3.1  ม.2/3

                                 ส  5.1  ม.  2/1      ส  5.1  ม. 2/2   ศึกษา วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหา สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์

       โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม

       เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง

ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดก
ของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ตอนผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน ประวัติ
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหาธรรม
-ราชาลิไทย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก

ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา