การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง: การสื่อสารและการนำเสนอ (Independent Study: Communication and Presentation) เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน มีความเป็นระบบ 

         โดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง: การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Independent Study: Research and Knowledge Formation) มานำเสนอในรูปแบบของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คำจำนวน 2,500 คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และสามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ


ศึกษาองค์ประกอบของดนตรี เช่น เสียง ทำนอง จังหวะ การประสานเสียง พื้นผิวเสียง สีสันเสียง และคีตลักษณ์หรือรูปแบบบทเพลง จากแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมทางดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก (ดนตรีสากล) และดนตรีพื้นบ้าน มีความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งสามารถระบุและเปรียบเทียบองค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมได้ มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก และสามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ถึงปัจจัยที่ทำให้บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเกิดประเภทเครื่องดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ และเครื่องดนตรีไทยพื้นเมือง ตลอดจนวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีแต่ละชนิดอย่างถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงการจัดประเภทวงดนตรีไทยในลักษณะต่าง ๆ เช่น วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย วงมโหรี วงดนตรีพื้นเมือง และสามารถเลือกใช้วงดนตรีให้เหมาะสมกับงานในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความกล้าแสดงออกทางความคิด ในการแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์บทความทางดนตรีได้ เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการวิชาดนตรีไทยกับสาขาวิชาอื่น เช่น วิชาศิลปะได้ ตลอดจนให้นักเรียนเกิดความชื่นชม และเห็นคุณค่าของดนตรีไทย อีกทั้งเกิดทรรศนะคติที่ดี และช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป


ศึกษาที่มาและองค์ประกอบของนาฏศิลป์และการละคร หลักและวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ นาฏศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์เบื้องต้น ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้กับตัวเองและสังคม
โดยใช้ทักษะการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการวาดภาพ การร้องโน้ตไทยและสากล การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ นาฏศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เน้นคุณค่าของการนำความรู้และการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตศิลปะ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม


ศึกษาเพื่อให้เข้าใจเรื่องทัศนธาตุในการนำมาสร้างงานศิลปะ  เทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบทั้งไทยและสากล   การสร้างสรรค์งานศิลปะสื่อผสม  การสร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ  การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรม มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์มีจิตใจรักในงานศิลปะ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอาน การเขียน การรองโนตไทยและโนตสากล สามารถ เปรียบเทียบเสียงรองและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ตางกัน รวมถึงอารมณความรูสึกในการ ฟงดนตรีแตละประเภท แสดงความคิดเห็นที่มีตออารมณของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะและความดัง - เบา แตกตางกัน สามารถขับรองเพลงและใชเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการรองเพลงดวยบทเพลงที่ หลากหลายรูปแบบ นําเสนอตัวอยางเพลงที่ตนเองชื่นชอบ และอภิปรายลักษณะเดนที่ทําใหงานนั้นนาชื่นชม จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ อธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพล ของดนตรีที่มีตอสังคมไทยระบุความหลากหลายขององคประกอบดนตรีในวัฒนธรรมตางกัน ใชเกณฑสําหรับ ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟง มีความรูและความเขาใจการใชและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี อยาง ระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อใหมีความรูพื้นฐาน ความเขาใจ มีวินัย ใฝรูใฝเรียน สามารถวิเคราะหวจารณและ เปรียบเทียบ มุงมั่นในการทํางาน รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย สามารถปฏิบัติงานดานดนตรีได อยางชื่นชมและเห็นคุณคา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ ในเรื่องนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง

การแสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ โดยใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและกระบวนการผลิตการ

แสดง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวความคิด

ของผู้ชม ใช้เกณฑ์ง่าย ๆในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นการใช้เสียง การแสดงท่าและการ

เคลื่อนไหว สามารถระบุและบรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัยตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทยและละครพื้นเมือง

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ

ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย สามารถปฏิบัติงานนาฏศิลป์ได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า