ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วน   สัดส่วน   ร้อยละ  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน   สัดส่วน   ร้อยละ   การเปรียบเทียบหน่วยความยาว   พื้นที่   การคาดคะเนเวลา  ระยะทาง  พื้นที่  ปริมาตร  น้ำหนัก  การแก้ปัญหาและการนำไปใช้    ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  การแปลงทางเรขาคณิต    การสร้างรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเลื่อนขนาน   การสะท้อน  และการหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก     การอ่านและการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ


ใบความรู้ที่ 2.1.pdfใบความรู้ที่ 2.1.pdf

ศาสตร์ คือ เหตุผล ตรรกะ องค์ความรู้ ตัวความรู้ในแต่ละศาสตร์

       “ศิลป์” คือ กระบวนการ วิธีการ ความเป็นมืออาชีพในการทำให้ชีวิต การศึกษาศาสตร์ต่างๆ และการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายอย่างดียิ่ง ศิลปะ จึงอยู่ในการดำรงชีวิต อาชีพ มนุษยสัมพันธ์ การปรุงอาหาร การพูดฯลฯ ศิลปะในการสอน “ศาสตร์” และ ศิลป์” จึงมีน้ำหนักพอๆกันในชีวิตการเป็นครูอาจารย์ การมีความลุ่มลึกเพียงด้านเดียวย่อมอ่อนแอสำหรับอาชีพครู อาจารย์ อาชีพที่ต้องถ่ายทอดและกระตุ้นความรู้ความสามารถของผู้เรียน นักเรียน นิสิต 


คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น-ว21293.pdfคำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น-ว21293.pdf

นักเรียนเคยรูจักรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งไดแก ทรงส ี่ เหลยมม ี่ ุมฉาก ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลมมาบางแลว ในบทนี้ จะกลาวถึงลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติเหลาน ั้นโดยละเอียด อีกครั้ง สาระที่นักเรียนจะไดเรียนรูเพ ิ่ มเติม คือ การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กลาวถึงขางตน และการหาพ ื้ นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สําหรับพ ื้ นที่ผิวของพระม ี ิด กรวย และทรงกลม จะเปน เน ื้อหาในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพ ิ่ มเติม คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เน ื้ อหาสาระของบทนี้สวนใหญเสนอไวในรูปของกิจกรรม เพราะตองการให  นักเรียนศึกษาและ สํารวจลักษณะตาง ๆ ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ทั้งยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต สามมิติบางรูป เพ ื่อใหนักเรยนเห ี ็นความสมพั ันธและท ี่ มาของสูตรการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ และสูตรการหาพ ื้ นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก โจทยแบบฝกห ดบางข ั อในแตละช  ุดไดเช ื่อมโยงความรู เก ี่ ยวกับพนท ื้ ี่ผิวและปริมาตรกับขอมูลจริงในสิ่งแวดลอม จึงอาจมีตัวเลขที่ทําใหการคํานวณยุงยาก ครูอาจ ใหนักเรียนใชเคร ื่ องคิดเลขชวยในการคํานวณไดตามความเหมาะสม ในการวัดและประเมินผลหากครูนํา ขอมูลจริงในสิ่ งแวดลอมหรือทองถ ิ่ นมาสรางโจทย  ก็ควรระมัดระวังโดยปรับตัวเลขใหงายตอการคํานวณ และเหมาะสมกับเวลา