ศึกษาความรูเกี่ยวกับเรื่องลําดับและอนุกรมอนันตลิมิตของลําดับผลบวกของอนุกรมอนันตแคลคูลัสเบื้องตลิมิตของฟงกชันความตอเนื่องของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันความชันของเสนโคการหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตโดยใชสูตรอนุพันธของฟงกชันคอมโพสิทอนุพันธอันดับสูงการประยุกตอนุพันธปริพันธไมจํากัดเขตปริพันธจํากัดเขตพื้นที่ปดลอมดวยเสนโคโดยจัดประสบการณกิจกรรมหรือโจทยญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคํานวณการใหเหตุผลการวิเคราะหการแกญหาการสื่อสารการสื่อความหมายและการนําเสนอเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจความคิดรวบยอดใฝรูใฝเรียนมีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทํางานอยางมระบบประหยัดซื่อสัตยมีวิจารณญาณรูจักนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงรวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร