ศึกษาความรูเกี่ยวกับเรื่องสถิติการสํารวจความคิดเห็นอยางง่ายการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐาน

ฐานนิยมวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปอรเซ็นไทลของขอมูลการนําผลจากการสำรวจขอมูลขาวสาร

และค่าสถิติไปใชในการคาดการณและการตัดสินใจโดยจัดประสบการณกิจกรรมหรือโจทยญหาที่

งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคํานวณการใหเหตุผลการวิเคราะหการแกญหาการสื่อสารการสื่อความหมายและการนําเสนอเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจความคิดรวบยอดใฝรูใฝเรียนมีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทํางานอยางมระบบประหยัดซื่อสัตยมีวิจารณญาณรูจักนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงรวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร