ศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา

เซต การเขียนเซตและสัญลักษณ์ต่างๆ การดำเนินการของเซต แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์ และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต   

การให้เหตุผล  การให้เหตุผลแบบอุปนัย และการให้เหตุผลแบบนิรนัย 

จำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริง สมการกำลังสอง  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และค่าสัมบูรณ์

            โดยใช้กระบวนการ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริงที่ฝึกทักษะ ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ทำให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน