ศึกษาความรูเกี่ยวกับเรื่องสถิติการสํารวจความคิดเห็นอยางง่ายการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐาน

ฐานนิยมวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปอรเซ็นไทลของขอมูลการนําผลจากการสำรวจขอมูลขาวสาร

และค่าสถิติไปใชในการคาดการณและการตัดสินใจโดยจัดประสบการณ กิจกรรมหรือโจทยญหาที่

งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการคิดคํานวณการใหเหตุผลการวิเคราะห การแกญหาการสื่อสารการสื่อความหมายและการนําเสนอเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจความคิดรวบยอดใฝรูใฝเรียนมีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทํางานอยางมระบบประหยัดซื่อสัตย มีวิจารณญาณรูจักนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงรวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร์