ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง         :        หาลิมิตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้

          จุดประสงค์การเรียนรู้            :         นักเรียนสามารถ  

                                                               1.    บอกความหมายของลิมิตของฟังก์ชันได้

                                                               2.   บอกทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตและนำไปใช้ได้

                                                               3.    หาลิมิตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้     บทนิยาม     กำหนดให้  f(x)  เป็นฟังก์ชัน


                        ถ้า  มีค่าเข้าใกล้จำนวนจริง  แล้ว  ทำให้  f(x)  มีค่าเข้าใกล้   หรือเท่ากับจำนวนจริง  เพียงจำนวนเดียว  จะได้ว่า


                        f(x)  มีลิมิตเท่ากับ  ขณะที่  มีค่าเข้าใกล้  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์    limit as x rightwards arrow a of f open parentheses x close parentheses = L