เพื่อ  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความเข้าใจ มีความคิดรวบยอด และสามารถนำความรู้

และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาไปประยุกต์ใช้ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ

                ลำดับและอนุกรม      ความหมายของลำดับ  รูปแบบการกำหนดลำดับ ลำดับเลขคณิต  ลำดับเรขาคณิต  อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต