ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของธาตุและสารประกอบ รวมทั้งปริมาณสัมพันธ์

          ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กำเนิดของสิ่งมีชีวิต กำเนิดของสิ่งมีชีวิต อาณาจักรสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร ขนาดของประชากร ขนาดของประชากร รูปแบบการเพิ่มของประชากร การรอดชีวิตของประชากร ประชากรมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย และสรุป          
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสมารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาพื้นฐาน ม.4

จัดการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยมีเนื้อหาในหัวข้อแสงและทัศนอุปกรณ์ ปรากฏการณ์ของแสง ปรากกการณ์การรับแสง อันตรายและการรักษาดวงตา

แสงเชิงฟิสิกส์ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ พร้อมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้ ทักษะการวัดและการทดลอง การจำแนก และการสร้างนิยาม

 สุดท้ายส่งเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์  การรักการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

              ศึกษา วิเคราะห์ และสืบค๎นข๎อมูลการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การรับรู้การตอบสนอง การทำงานของเซลล์ประสาท ระบบตํอมไร้ท่อ ฮอร์โมน
ฟีโรโมน พฤติกรรมของสัตว์ การสื่อสาร ระหวํางสัตว์ การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์
              โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
และดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค และการเกิดสารเชิงซ้อนกัมมันต์ พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และสมดุลในปฏิกิริยาเคมี ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสารละลายอิเล็กโทรไลต์ สารละลายกรดและสารละลายเบส ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรดและเบสการแตกตัวเป็นไอออนของนำ้ เปรียบเทียบและคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของ H3O+ และ OH- โดยใช้ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและเบสpH ของสารละลาย อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต การไทเทรตกรด-เบส เขียนกราฟของการไทเทรตอธิบายและเขียนสมการเกี่ยวกับปฏิกิริยาของกรดและเบส ปฏิกิริยาการสะเทิน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในน้ำ สารละลายบัฟเฟอร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ การผสมเพื่อทดสอบ ลักษณะพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม  การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ DNA  โครงสร้างของ DNA  สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน พันธุวิศวกรรม  การโคลนยีน  การวิเคราะห์ DNAและการศึกษาจีโนม  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA  ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA  และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล กำเนิดสปีชีส์  ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
           โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้           ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน             มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม