ปฏิบัติตามคำขอรอง คําแนะนําคาชี้แจง และคำอธิบายที่ฟงและอานออกเสียง ขอความ ขาว โฆษณา นิทาน และบทรอยกรองสั้น ๆ ถูกตอง ตามหลักการอาน ใชภาษา น้ําเสียงและกิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับ บุคคล อธิบายและเขียนประโยคที่ซับซอนขึ้น จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ แสดงความ คิดเห็นจากการฟงและอานได พรอมทั้งใหเหตุผลที่เหมาะสม สนทนาและเขียนโตตอบเกี่ยวกับตนเอง สถานการณที่กําหนด จับใจความสําคัญ วิเคราะห์สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานได อยางเหมาะสม สนทนาและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สถานการณที่กําหนด เลือกใชคําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย และใหคําแนะนํา พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ในสถานการณ จําลองหรือสถานการจริงอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณและเหตุการณในทองถิ่นและสังคม ชุมชน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในการเรียนภาษาและขยายโลกทัศน จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เขาสู สังคมและอาชพี สามารถใชภาษาสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณในสถานศึกษาและชุมชน

ปฏิบัติตามคำขอรอง คําแนะนําคาชํ ี้แจง และคาอธ ํ ิบายที่ฟงและอานออกเสียง ขอความ ขาว โฆษณา นิทาน และบทรอยกรองสั้น ๆ ถูกตอง ตามหลักการอาน ใชภาษา น้ําเสียงและกิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับ บุคคล อธิบายและเขียนประโยคที่ซับซอนขึ้น จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ แสดงความ คิดเห็นจากการฟงและอานได พรอมทั้งใหเหตุผลที่เหมาะสม สนทนาและเขียนโตตอบเกี่ยวกับตนเอง สถานการณที่กําหนด จับใจความสําคัญ วเคราะห ิ  สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานได อยางเหมาะสม สนทนาและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สถานการณที่กําหนด เลือกใชคําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย และใหคําแนะนํา พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ ในสถานการณ จําลองหรือสถานการจริงอยางเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และ แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณและเหตุการณในทองถิ่นและสังคม ชุมชน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในการเร  ียนภาษาและขยายโลกทัศน จากแหลงข อมูลที่หลากหลาย เขาสู สังคมและอาชพี สามารถใชภาษาส  ื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณในสถานศึกษาและชุมชน
เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตีความวิเคราะห์ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องต่างๆ ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย แลกเปลี่ยนความรู้และให้เหตุผลที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ สามารถนำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็น เจรจาโน้มน้าวต่อรองเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านต่างๆ ในท้องถิ่นด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเข้าสู่สังคมโลกโดยสามารถใช้ภาษาสื่อสารตามสถานการณ์และรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
This course is about Listening and Speaking.  Students will practice their listening and speaking skill through their books and in the others medias in this course.  After finishing this course, students will be able to use English confidently and correctly to speak with other people in their daily life.