ศึกษาความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ช่วยในการตัดสินใจ การจัดการความรู้ ลักษณะของข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูล จริยธรรมในโลกของข้อมูล

องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน การรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อแนะนำการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล โพรโทคอล  อุปกรณ์การสื่อสาร ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน บริการบนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา โครงสร้างการโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมด้วยภาษาซี และการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ


คำอธิบายรายวิชา.pdfคำอธิบายรายวิชา.pdf

หลักการโปรแกรม ขั้นตอนและวิธีการโปรแกรม

 


เป็นบทเรียนเพื่อการสาธิตการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วโปรแกรม MOODLE 3.0.2+Principles, concepts, and theories in information and communication technology system; administration and application of information and communication technology system for formal education, non-formal education, and informal education

ศึกษาความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ประโยชน์และตัวอยางของ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การใช้ข้อมูลสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ  การจัดการความรู้  

ลักษณะของข้อมูลที่ดี  การจัดเก็บข้อมูลจริยธรรมในโลกของข้อมูล   องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  

การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน  การรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   ข้อแนะนำการดูแลและบำรุงรักษา

                            เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล  

                           โพรโทคอล   อุปกรณ์การสื่อสาร  ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน  บริการบนอินเทอร์เน็ต   โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิด

                            จากการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต   ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต  หลักการแก้ปัญหา  เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและ

                           ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา  โครงสร้างการโปรแกรม  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษา  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การโปรแกรม

                           ด้วยภาษาซีและการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ