การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง: การสื่อสารและการนำเสนอ (Independent Study: Communication and Presentation) เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน มีความเป็นระบบ 

         โดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง: การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Independent Study: Research and Knowledge Formation) มานำเสนอในรูปแบบของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คำจำนวน 2,500 คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และสามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ


ศึกษาเปรียบเทียบการจัดวงดนตรีรูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแต่ละประเภทจำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีสากลเข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่ออธิบายเหตุผล หรือปัจจัยที่คนแต่ละวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน
ฝึกปฏิบัติการอ่าน เขียน สากลในอัตราจังหวะต่างๆ เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันมีทักษะในการนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและเห็นคุณค่า
 วิเคราะห์ รูปแบบของดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาและวิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีเพื่อเปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิด ค่านิยม และความเชื่อที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม  โดยใช้กระบวนการอภิปรายในการนำเสนอแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมและอนุรักษ์ เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ