ศึกษาเปรียบเทียบการจัดวงดนตรีรูปแบบของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีแต่ละประเภทจำแนกประเภทและรูปแบบของวงดนตรีสากลเข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่ออธิบายเหตุผล หรือปัจจัยที่คนแต่ละวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน
ฝึกปฏิบัติการอ่าน เขียน สากลในอัตราจังหวะต่างๆ เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันมีทักษะในการนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและเห็นคุณค่า
 วิเคราะห์ รูปแบบของดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาและวิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีเพื่อเปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ 
อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิด ค่านิยม และความเชื่อที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม  โดยใช้กระบวนการอภิปรายในการนำเสนอแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมและอนุรักษ์ เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ