ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 

             พระพุทธ เกี่ยวกับ     ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง    

             พระธรรม เกี่ยวกับ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง   อริยสัจ 4  สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) กรรมนิยาม มิจฉาวณิชชา 5 มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ)ปาปณิกธรรม 3 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 โภคอาทิยิอริยวัฑฒิ 5

มงคล 38 ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอง จิตเกษม  พุทธศาสนสุภาษิต 

สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ : ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง  อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก : การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก 

พระสงฆ์ เกี่ยวกับ ประวัติพุทธพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื่อง  พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระธัมมทินนาเถรี 

จิตตคหบดี ศาสนิกชนตัวอย่าง   พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)  ดร. เอ็มเบดการ์  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองตามหลักทิศเบื้องล่างในทิศ 6 การปฏิสันถารตามหลักปฏิสันถาร 2 ความหมาย ความสำคัญ คติธรรมในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพิธี คุณค่าและประโยชน์  พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี คุณค่าและประโยชน์ ของศาสนพิธี

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

              เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม


                ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง ความหมาย ที่มา และประเภทของกฎหมาย
               ศึกษาหลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมายรัฐธรรมนูญ
               วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางแก้ไข
               โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดสังเคราะห์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการสร้างความ 
                 ตระหนัก
               เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหลักที่ใช้ปกครองประเทศ เห็นความจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมาย และสามามรถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย


             ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 

             พระพุทธ เกี่ยวกับ     ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง  ชาดก มโหสถชาดก

             พระธรรม เกี่ยวกับ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง   อริยสัจ 4  สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) กรรมนิยาม มิจฉาวณิชชา 5 มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ)ปาปณิกธรรม 3 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 โภคอาทิยิอริยวัฑฒิ 5

มงคล 38 ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอง จิตเกษม  พุทธศาสนสุภาษิต 

สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ : ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง  อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก : การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก 

พระสงฆ์ เกี่ยวกับ ประวัติพุทธพุทธสาวก พุทธสาวิกา เรื่อง  พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระธัมมทินนาเถรี 

จิตตคหบดี ศาสนิกชนตัวอย่าง พระธรรมโกษาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)  พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

 ดร. เอ็มเบดการ์  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองตามหลักทิศเบื้องล่างในทิศ 6 การปฏิสันถารตามหลักปฏิสันถาร 2 ความหมาย ความสำคัญ คติธรรมในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพิธี คุณค่าและประโยชน์  พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี คุณค่าและประโยชน์ ของศาสนพิธี

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

              เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม


                ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง ความหมาย ที่มา และประเภทของกฎหมาย
               ศึกษาหลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมายรัฐธรรมนูญ
               วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางแก้ไข
               โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดสังเคราะห์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการสร้างความ 
                 ตระหนัก
               เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหลักที่ใช้ปกครองประเทศ เห็นความจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมาย และสามามรถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย