Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

การสมัครสมาชิกเว็บไซต์นี้ จะอนุมัติผ่านการยืนยันทาง E-mail ของผู้สมัคร หรือยืนยันโดย ADMIN เท่านั้น ดังนั้นเมื่อสมัครสมาชิกแล้วให้คอยรับ E-mail ยืนยันจากระบบ หรือการยันยันจาก Admin โดยตรง แต่ทั้งนี้ถ้าเวลาผ่านไปแล้วยังเข้าระบบไม่ได้ ให้แจ้งที่ ครูปริญญา สีใส หรือครูในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  

สำหรับรูปแบบการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อจริงนั้น นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลตามรูปแบบนี้ด้านล่างนี้เท่านั้น มิเช่นนั้น admin จะไม่ยืนยันรับเป็นสมาชิก
ตัวอย่าง  5460622ก รสสุคนธ์
54 คือ ปีที่เข้าเรียน 
6 คือ ระดับชั้น ม.6 (ระดับที่เรียนปัจจุบัน)
06 คือ ห้องเรียนที่ 6
22ก คือ เลขที่ 22ก
ขออนุญาตไม่รับสมาชิกจากต่างโรงเรียนครับ