ข่าวและประกาศ

เบญจมฯของเราจะตั้ง Goal เกี่ยวกับใช้ E-Learning ได้ไหม??

 
narong
เบญจมฯของเราจะตั้ง Goal เกี่ยวกับใช้ E-Learning ได้ไหม??
โดย ครูณรงค์ นันทวิจิตร - Thursday, 23 November 2017, 4:19PM
 
งานวิชาการจำเป็นต้องวิ่งไปข้างหน้าด้วยการนำเครื่องไม้เครื่องด้านเทคโนโลยีที่ครูมีความรู้ออกมาใช้ให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน


สำหรับเครื่องมือด้าน IT ที่โรงเรียนมีอยู่มีใช้ก็ต้องให้การสนับสนุน-ผลักดันให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละสาขาพิจารณานำไปใช้อย่างเหมาะสม เพราะเวลาที่ผ่านไปมันเพิ่มมูลค่าในขณะเดียวกันอุปกรณ์เครื่องมือมันก็มีเสื่อมค่า

จึงขอให้ฝ่ายวิชาการพิจารณานำเรื่องนี้เข้าสู่วาระงานวิชาการเพื่อผลักดันให้คุณครูได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อจัดระบบการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเข้าถึงใช้ทบทวนความรู้ในภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องเรียนเสมือน